Okuyacağınız yazıda, kooperatifçilikle ilgilenen kadın hareketlerine/örgütlerine rehber ve rol model olacak farklı bir oluşumu; Avrupa’nın en büyük kadın kooperatifi olan Berlin merkezli WeiberWirtschaft eG.’yi tanıtmak istiyorum. Hatta bir adım daha da ileri giderek tanıtacağım bu oluşumu taklit etmeleri için özellikle demokratik kadın hareketlerine ve tüm kooperatifçilere meydan okumak istiyorum. Var mısınız?

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hedefinde Kadın Güçlenmesi ve Kooperatifçilik

Uluslararası ilkelere göre kadın erkek eşitliği temel ve ihlal edilemez bir insan hakkı olarak kabul ediliyor olsa da bir takım ilerlemelere rağmen kadınlar hâlâ ayrımcılık, ötekileştirme ve dışlanma ile karşı karşıya kalmaktadır.

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletlere bağlı diğer lider kuruluşlar, Dünya Bankası ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından desteklenmektedir. Ulusal düzeyde hükümetler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı gerçekleştirmek, ekonomi ve kalkınma planlarını başarı ile uygulayabilmek için hızla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde harekete geçilmesi gerektiğini kabul etmektedirler.

Kooperatifler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma açısından önemli stratejik araçlar olarak görülmektedir. Sosyal, kültürel ve ekonomik sorunları birlikte çözebilmenin ve sürdürülebilir bir kalkınma yaratmanın en doğru yolu ”kooperatifleşmeden” geçer. Sosyal devletin yokluğunu gideren ve kriz dönemlerinde dahi toplumun her açıdan ayakta durmasını destekleyen, ekonomik ve sosyal örgütlülük anlamına gelen bu model, ayrıca ”toplumsal cinsiyet eşitliği” çerçevesinde kadının ataerkil rollerinden sıyrılıp güçlenmesi ve toplumsal gelişimde sorumluluk alabilen, söz söyleyebilen ve üretebilen güç olmasına fırsat vermesi açısından da çok değerlidir.

Kadın emeğinin gelişimi için yapılan ekonomik çalışmalar ülkemizde maalesef henüz daha başarıya ulaşamamıştır. Bu nedenle konuyu ele alma tarzımızın radikal bir şekilde değiştirilmesine ve ”toplumsal cinsiyet eşitliği” çerçevesinde sağlam temeller üzerine oturtulmasına ihtiyaç vardır. Ancak böyle bir girişimle kadın emeğinin de ekonomik yaşamda sürdürülebilir yerini alabilmesi mümkün olur.

2020 yılından itibaren dünyayı etkisine alan Covid-19 pandemi sürecinde sağlık, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yaşanan olumsuzluklar tüm insanların ortak sorunu gibi görünmekte. Daha da dikkat çekici olan ise olumsuz etkilerin toplumun zayıf halkasını oluşturan kadınlar ve kırılgan toplum gurupları arasında daha çok hissedilmesidir. Özellikle sosyal devlet anlayışının erozyona uğradığı ve stratejik hizmetlerin neoliberal ekonomik politikaların sonucu olarak özelleştirildiği gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşen yıkımın tahminlerin ötesinde olduğu açıktır.

Peki bu noktadan sonra neoliberal ekonomik politikalarda ısrarcı olan yönetimlerde kırılgan gruplar ve kadınların durumu ne olacak? Devlet sosyal politikalarında toplum lehine değişikliklere gitmez ve radikal bir sosyal devlet anlayışına doğru politikalarını revize etmez ise ne yapmalı? Tam da bu noktada sivil toplumu güçlendirecek, adil ve eşitlikçi demokratik yaşamı yeniden örgütleyecek toplumsal bütünlüğü sağlayacak ekonomik örgütlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Pandemi sonrası zamanın yaralarını, dayanışma ve beraberlikle sararak iyileşmek tercih edilen en iyi yöntem olmalı. Bu çerçevede, ülkedeki kadınların insan haklarını savunan tüm ilerici demokrat kadın örgütleri ajandalarına “kadınların güçlendirilmesi” konusunu ekonomik boyutu ile ciddi şekilde almalı. Kadın emeğinin hem bireysel hem de toplumsal değer yaratma sürecine sürdürülebilir katkı koyması ve paralelinde de toplumsal kalkınma ve özgürleşme sürecini başarı ile yürütmesi yapısal iyileştirmeyi de beraberinde getirecektir. Dünyadaki örneklerden de ilham alarak kendimize göre uygun modeller geliştirilebileceğimizi akılda tutarak; gelin, Berlin Kadın Girişimi Kooperatifini daha yakından tanıyalım.

Berlin Kadın Girişimi Kooperatifi – WeiberWirtschaft eG

WeiberWirtschaft eG, Berlin’in merkezinde yerleşik, Avrupa’nın en büyük kadın kooperatifidir. Aynı zamanda 2.000’den fazla kooperatif ortağı kadın ile “kadınları ekonomik olarak güçlendirin!” ortak sloganı etrafında birleşmiş “kadından-kadına dayanışma” modelini yansıtan güçlü bir kadın girişimcilik merkezidir.

Hikâye ve Konsept

1980’lerde Batı Berlin Kadın Hareketi kurucuları, yürüttükleri akademik toplumsal araştırmalarda; kadın girişimcilerin erkek girişimcilere göre daha çok fırsat eşitsizliği yaşadıklarını, iş kurmakta erkeklerden daha çok zorlandıklarını, erkek girişimcilerin genellikle teknik ve bilimsel alanda kendi işlerini kurarken, kadınların daha çok sosyal ve kültürel alanda iş kurmayı tercih ettiklerini, kadınların teşvik kredilerine ulaşmada zorlandıklarını ortaya koymuşlardı.

Kurucular bu tablonun kendiliğinden kadınlar lehine değişmeyeceği, bunun aynı zamanda Batı Berlin Kadın Hareketi’nin gelişimini de negatif etkileyen bir durum olduğu gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalmışlardı. Batı Berlin Kadın Hareketi öncüleri, bu çok yönlü olumsuzlukları aşmak ve kadın girişimcilerin ekonomik güçlenmesini artırmak amacıyla yenilikçi bir bakış açısı barındıran ve günümüze kadar başarı ile uygulanan bir projeye imza atmıştır.

Oluşum adından da anlaşılacağı gibi kadınların kendi ayakları üstünde durarak bağımsızlıklarını destekleyebileceği, aynı zamanda her kadının söz hakkına sahip olacağı ve birlikte karar verme süreçlerine katılabileceği bir yapının, yaşamsal bir gereklilik olduğu felsefesinden hareketle, 1989 yılında işsiz olan 17 kadın akademisyen tarafından geliştirilmiş ve kooperatif şeklinde tasarlanmış bir modeldir. Kooperatifin adı, kadınların inisiyatif güçlerini, ekonomik potansiyellerini ve her şeyden önce girişimcilik tutkularını birleştirerek kendilerine özgü bir isim olan ‘’Weiberwirtschaft eG’’ – Kadın Girişimi Kooperatifi ile konseptin ruhunu da tam anlamı ile yansıtmaktadır. Kooperatifin genel müdürü, sanat tarihi alanında doktorası olan ve 2013 yılında Berlin Kadın Ödülü’ne layık görülen Katja von der Bey‘dir.

WeiberWirtschaft üst düzey yöneticileri; Katja von der Bey (Genel Müdür-sağda) ve Andrea Schirmacher (2.Genel Müdür-yarı zamanlı görevli-solda)

WeiberWirtschaft eG, kurulurken finansal kaynağı kitle fonlaması[i] yoluyla toplamıştı. Almanya’nın her yerinden proje ile dayanışma içinde olduklarını gösteren kadınların küçük meblağlardan oluşan katkıları hızla birikerek önemli bir finansman sağlanmış ve böylece Berlin merkezindeki eski bir sanayi sitesi 18,6 milyon Euro’ya satın alınabilmişti.

WeiberWirtschaft eG, Avrupa’daki kadınlar ve girişimciler için en başarılı iş merkezidir. Kooperatif, kuruluşundan bu yana 1.700 start-up‘ı yola çıkarmıştır. Üyelerine – sadece kadınlara – uygun fiyatlı iş ve yaşam alanı sağlamanın yanı sıra, yeni kurulan işletmelere de tüm yönleri ile değerli bilgi birikimi sunarak destek olmaktadır. 2013’ten beri üyelerine Goldrausch (Altın Madenine Hücum) derneği ile işbirliği içinde mikro kredi vermektedir. WeiberWirtschaft sadece turistik bir cazibe merkezi değil, aynı zamanda bir rol modeldir.

Kooperatifi Yakından Tanıyalım

 WeiberWirtschaft eG, genellikle “küçük insanların anonim ortaklığı ” şeklinde nitelendirilen kayıtlı yasal bir kooperatif şeklini seçmiştir. Bir kooperatifin temel ilkesi, yatırılan sermaye ne kadar olursa olsun, her üyenin yıllık genel kurulda eşit oy hakkına sahip olmasıdır. Genel Kurul üyeleri arasından fahri denetleme kurulu ve yönetim kurulu üyelerini seçmektedir.

Kadın Girişimciler Merkezi

 1985 yılında sadece bir düşünce oluşumu ile yola koyulan WeiberWirtschaft, 1987 yılında dernekleşmiş ve 1989 yılına gelindiğinde kuruluş çalışmalarında kararlılıkla kaydedilen ivme sayesinde, oluşum bir kadın kooperatifi olarak resmen tescil edilerek Ocak 1992’de faaliyete geçmiştir.

WeiberWirtschaft binasının avlusu

Kooperatif 1992’den beri Berlin merkezinde bir yerleşkeye sahiptir. Kooperatif olarak atılan ilk ve en büyük adımla eski VEB Berlin-Kozmetik’in ticari bahçesi satın alınmış ve bu bina kompleksi örnek ekolojik kriterlere göre bir ticari yerleşkeye dönüştürülmüştür. Kullanıma açıldığı 1996 yılından beri yerleşke, kadınların elindeki şirketler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için toplam 7.100 metrekare kullanılabilir alan üzerinde faaliyet göstermektedir. Bu alanın her metrekaresi ile ayakları üstünde duran meslek sahibi kadınların genel koşullarının daha da iyileştirilmesi mümkün olmuştur.

Tüzükte kooperatifin kuruluş amacının kâr etmek olmadığı, tam aksine oluşturulan start-up/girişimci merkezinde kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan güçlendirilmelerini sağlayacak koşulların oluşturulması için çaba harcanacağı yer almaktadır. Bu amaçla kadın işletmelerinin ve projelerin önünü açacak, koşullarını iyileştirecek, onlar için istihdam olanakları ve iş güvencesi sağlayacak faaliyet alanlarının yaratılması hedeflenmiştir.

Hizmet, üretim, el sanatları, gastronomi, kültür, ileri eğitim ve kâr amacı gütmeyen sektörlerden yaklaşık 65 kadın girişimi bu yerleşkede Weiberwirtschaft eG kooperatifi çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bununla birlikte, yerleşkenin alt yapısı bir kreş, bir kantin ve bir konferans alanını da barındırmaktadır. Kız kardeş kuruluşu “Gründerinnenzentrale” (Kadın Girişimciler Merkezi) kadınların kendi ayakları üstünde durarak iş kurabilmeleri konusunda destek sunmaktadır.

Kooperatife Üye Olmak

Bugüne kadar 2.000’den fazla kadın ve kadın girişimci kendi bağımsızlıklarına ilham kaynağı olan bu merkez fikrine katılmıştır ve bu sayı her yıl artmaktadır. Bir kaçının kendi başına asla başaramayacağı şey, birçok kadının birlikteliği ile mümkün olmuştur. Ancak kooperatif yerleşkesindeki kadın girişimcilerin çoğunluğunu ne girişimciler ne de kiracılar oluşturmaktadır. Yerleşkenin çoğunluğunu, canlı sembol olarak bu model projede yaşayan, kadınların ekonomideki dolayısıyla da toplumdaki yerlerinin (toplumsal cinsiyet eşitliğinin) güçlendirilmesi gerektiğine inanarak bu çerçevede kadın politikalarını destekleyen kadınlar oluşturmaktadır.

Her kadın kayıt sırasında bir defaya mahsus 30 Euro tutarında kooperatife giriş ücreti ödeyerek ve 103 Euro değerinde en az bir hisse alarak kooperatife katılabilir. Yıllık aidat ödemesi yoktur. Kooperatif üyesi olurken yakın gelecekte bu “sistem” ile para kazanılmayacağı, çünkü borçlar kapanmadan hisse geri ödenmesinin mümkün olamayacağı bilinmelidir. Öte yandan, üyelikle ilgili herhangi bir başka mali yükümlülük bulunmamaktadır. Kooperatifin her kadın üyesi – kendi işinde sahip olduğu hisselerinin sayısına bakılmaksızın –kooperatifte karar alma sürecine katılabilmektedir.

Ayrıca yerleşik girişimcilere bazı şeylerde küçük fiyat indirimleri yapılırken, kooperatifin sunduğu hizmetlerde ise daha büyük indirimler uygulanmaktadır. Kooperatif üyelerinin yerleşke merkezinde yer kiralama ve mikro kredilerden yararlanma hakları hep saklı kalmaktadır. Burada vurgulanan en önemli şey, kadınların güçlerini birleştirdiklerinde neler başarabileceklerini başkalarına da gösterebilmeleridir.

 Hisse Bağışı/Hediyesi

Girişiminden hisse payı bağışlamak/hediye etmek isteyenlerin bu taleplerine kooperatif olumlu yaklaşarak tüm formaliteleri hazırlıyor. Geriye sadece hisse devralacak şahsın forma atacağı bir imza kalıyor.

Hisse Artırımı

Hâlihazırda WeiberWirtschaft merkezindeki bir kooperatifin hissedarı olarak yeni ilave hisseler satın almak suretiyle kooperatif desteklenebilir.

WeiberWirtschaft ’ı Özsermaye ile Geri Satın Alma Süreci

WeiberWitschaft bugün en büyük finansal krizleri atlatmış görünüyor. Yine de yüksek faiz ödemeli banka kredilerinin kooperatif için ağır bir yük olduğu bir gerçektir. Bu nedenle pahalı banka kredileri ne kadar çabuk özsermaye ile değiştirilirse, kadın kurucular o kadar etkili bir şekilde teşvik edilebilir. Her yeni hisse paylaşımı, bu hedefe doğru atılan önemli bir adımdır.

2002’de kadın merkezindeki yaklaşık 7.100 metrekarelik kullanılabilir alanın her bir metrekaresinde o zamanki değeri ile 736 Euroluk ipotek mevcuttu. Kooperatif, o yıl başlatılan “WeiberWirtschaft geri satın alınmalı” kampanyası eşliğinde yürüttüğü azimli çalışmaları sayesinde, günümüze kadar, 4.575 metrekarelik bir alana borçsuz geri kavuşmayı başarabilmiştir. Başarı ile yürütülen kampanya ile kadın girişimleri merkezinin her bir metrekaresinin nasıl “geri satın aldığı” yıllardır kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Borçtan arındırılmış her yeni metrekare, Friedl Dicker, Anne Marie Baral ve Lizzie Magie gibi onurlandırılmak istenen seçkin bir kadına ithaf ediliyor (kronolojik sıra ile borçtan arındırılmış alanlara atfedilen kadınların isimlerine web sayfasından ulaşılabilir).

Mikro Krediler

Girişimcilerin/start-upların büyük çoğunluğu yatırımlar için büyük bütçelere değil, “sadece” birkaç bin Euro’ya ihtiyaç duymaktadır. Küçük krediler bankalar açısından cazip bir iş olarak değerlendirilmediğinden, bu kredilere ulaşmak genellikle kolay değildir. Bu nedenle, 2012 yılında kooperatif üyeleri için Alman devlet mikro kredi fonunun bir parçası olarak mikro kredi sağlayan WeiberWirtschafts-Mikrokredit programı başlatılmıştır.

Mikro finans kurumu olarak, toplam kredi tutarının %10’u tutarında kredilerin sorumluluğu üstlenilmektedir (garantörlük). Böylece kooperatif 2012 yılında satın aldığı 30.000 Euro’luk hisseler ile üyelerine toplam 300.000 Euro tutarında kredi verebiliyor. Bu programdaki dört yıla kadar vadeli kredilerin limiti 1.000-10.000 Euro aralığındadır. Kredi paketi şu anda, %7,9 faiz artı kredi başına 100 Euro işlem ücretini içermektedir. Mali yük ve vade, girişimin ilgili olanaklarına göre uyarlanabilmektedir.

Kredi işlemlerinin idaresi ve yönetimi WeiberWirtschaft yerleşkesinde yerleşik aynı zamanda kooperatif ortağı olan Goldrausch eV. (Altına Hücum Derneği) tarafından üstlenilmiştir.

Ağlar

İyi bir ağ bağlantısının varlığı stratejik olarak son derece önemlidir. Weiberwirtschaft’ın sahip olduğu ağ bağlantılarının avantajı, girişimcilere/start-upların kurdukları işlerde bir başarı faktörü olmakla sınırlı kalmayarak, kooperatifçi kadınların günlük iş yaşamındaki bazı zorlukları daha kolay atlatmalarına yardımcı olmaktadır.

Bu nedenle WeiberWirtschaft ve Girişimciler Merkezi düzenli olarak ağ oluşturmaya odaklanan etkinlikler düzenlemektedir. Tüm güncel etkinlik tarihleri web sitesinde haberler altında yayınlanmaktadır. Ayrıca Infomail’e abone olarak, tüm etkinlik duyuruları hakkında düzenli olarak e-posta ile haberdar olunması da mümkündür. Frauenunternehmen-berlin.de (Kadın Girişimciler-Berlin) portalından, meslek ve iş hayatına yönelik Berlin irtibat noktalarının diğer tüm ilgili adreslerine toplu olarak ulaşılabilmektedir.

Yeni Girişimci Kadınlara Kapılar Hep Açık

WeiberWirtschaft yerleşkesinde kadınlara ait 65 girişim bulunmaktadır. Branşlara göre güncel girişimler listesine web sayfasından ulaşılabilir. Gelecekte bunun bir parçası olmakla ilgilenenler kooperatifin mevcut kiralama tekliflerini inceleyerek bilgi edinebilir.

Pek tabi, bu iş fikrini dışarıdan destekleyen ve kooperatife katılan yeni yol arkadaşlarına kapıların hep açık olacağı vurgulanmaktadır. Ayrıca meslek ve iş hayatına yönelik alanlarda girişim sahibi olan kadınlar Frauenunternehmen-berlin.de (Kadın Girişimciler-Berlin) portalına kayıtlarını ücretsiz olarak yaptırabilmektedirler.

Yerleşke

WeiberWirtschaft Girişimcilik Merkezi Yerleşkesi

Kooperatif, açılana kadar yerleşkesine 18,6 milyon Euro yatırım yapmıştır. Satın alma ve yenilemeye, Berlin kentsel yenileme programından iş geliştirme fonları ve kredilerle katkıda bulunulmuştur. Böylelikle artık WeiberWirtschaft’ın kamu finansmanına ihtiyacı kalmamıştır. Anklamer Sokakta yaşanılan bu sürece ilişkin bir grafik ve birçok resim web sayfasından takip edilebilir.

Kiracılar

Açılış yılı olan 1996’dan bu yana kooperatif, start-up merkezindeki kadın girişimcilere, start-up ve kadın projelerine ticari faaliyet alanı kiralamaktadır. Yerleşkedeki kimlik bütünlüğünü sağlayan modelin bir parçası olan her kiracı, en az bir pay alarak kooperatife ortak olmak zorundadır.

Aynı anda 60 ila 80 kiracıya yetecek alan bulunmaktadır. Kiracılar çok farklı sektörlerden geldiğinden, bu çeşitlilik müşteriler için yerleşkenin çekiciliğini ve ağ potansiyelini artırmaktadır. Yerleşkede temsil edilen branşların güncel listesine web sayfasından ulaşılabilir.

Sürdürülebilir İş Yapmak

WeiberWirtschaft gibi, birçok kadın start-up ve girişimcinin, geleceğe dönük sosyal açıdan adil iş uygulamalarında, yüksek standartlı beklentileri olduğu bir gerçektir. Ancak, finansman ve zaman kaynakları genellikle sınırlıyken kadınlar bunu küçük girişimlerde nasıl uygulayabilirler? Bazıları çok şey yapmasına rağmen, bunu müşteri iletişimlerinde pek kullanmamaktadır. Ve son olarak da pek çok (muhtemel) kadın girişimci, yaşam tarzının orantılılığı ve büyüme sonrası toplumun eşiğindeki tartışmalar ışığında, tüketime ve büyümeye katkıda bulunacak bir girişim kurmalı mı?

Ekolojik Sürdürülebilirlik

WeiberWirtschaft, 1990’ların başında mülk yenilenmesinde belirlediği standartları ile “Berlin’deki ilk ekolojik ticaret merkezi yenilemesine” imzasını atmıştır. Ayrıca devam eden iş operasyonlarında sürdürülebilir standartlara yer verilmektedir. Uygulanan yapısal önlemler enerji, su, kentsel iklim, yapı malzemeleri, geri dönüşüm gibi alanları içermektedir.

Enerji: Blok tipi termik santral, yoğuşmalı ısıtma, termal güneş sistemi ve fotovoltaik sistemler, ısı geri kazanımı, güçlendirilmiş ısı yalıtımı,

Su: İçme suyu tasarrufu sağlayan tesisat ve teçhizatlar, tuvaletler için yağmur suyu deposu, ayrı yağmur ve içme suyu boruları, avlu alanlarının sızdırmazlığı,

Kentsel iklim: Avlu açma, açık alanlar, çatı ve cephe yeşillendirme, yuvalama yardımcıları,

Yapı malzemeleri: Yerel ve çevreye uyumlu yapı malzemeleri, yapı malzemelerinin geri dönüştürülebilirliği veya yenilenebilirliği gibi önemli çevreci unsurları barındırmaktadır.

Atık, trafik, bilgi ve iletişim alanları için de çevresel standartlar belirlenmiştir. En son 2013’te start-up ve girişimciler için kooperatif ve Life e.V. işbirliğinde “Yeşil Adil Tasarlama’’ adlı bir kılavuz geliştirilmiştir. Kılavuzda kadın start-up ve girişimciler için pratik ipuçları ve tavsiyelere yer verilmiştir. Ve son olarak, WeiberWirtschaft kadınlarından ikisi, 2011’den beri hobi arıcıları olarak çatıda arı kolonileri bakıyorlar ve çok sevilen WeiberWirtschaft balını topluyorlar.

Kooperatifin kaynak tasarrufu ve sürdürülebilir yönetim hedefleri, hâlihazırda devam eden faaliyetlerde gözetilmektedir. Konferans alanında adil ticaret ürünlerinin kullanımı yoluyla enerji tasarruflu aydınlatma ve programlanabilir ısıtma termostatlarının kullanımı gibi teknik önlemlerden tutun da yerleşkedeki kiracılar için küçük bir ekipman parkına kadar uzanan önlemler uygulanmaktadır. 2019 yılında, kadın çalışanlarını bir yıl boyunca uçak kullanmadıkları takdirde üç günlük özel izinle ödüllendirme yeniliği sansasyon yaratmıştır.

2004 yılında WeiberWirtschaft, genel kentsel ekolojik konsepti nedeniyle NABU bina ödülünü kazanmıştır. 2010 yılında Stadtwandel-Verlag (Şehir Dönüşümü Basımevi), ekolojik olarak yenilenmiş sanayi kompleksi hakkında küçük bir broşür yayınlayarak WeiberWirtschaft’ı, 2016 yılında şirket bahçeleri yarışmasına aday gösterilmiştir.

Geri Dönüşüm – Çevreye Duyarlı Kaynak Yönetimi

 •  Baskı ürünleri ve promosyon materyallerinden büyük ölçüde feragat edilerek, karşılığında kendi kendini pazarlayan ürün, çevre dostu ticaret/alışveriş desteklenmektedir.
 • Elektriğin büyük kısmı yerleşkede üretilmekte, enerji açığı satın alınan yeşil elektrik ile giderilmektedir.
 • Yerleşkenin merkezi konumu, otellere ve turistik temas noktalarına yürüme yollarının yanı sıra optimum bağlantılara sahip toplu taşıma sayesinde, trafik kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlamaktadır.
 • Tüm iletişim kanallarında Weiberwirtschaft merkezine ulaşmak için toplu taşıma araçlarının kullanılması tavsiye edilerek toplu taşıma ile seyahat seçenekleri hakkında bilgi verilmektedir.
 • Tüm WeiberWirtschaft çalışanları işe gitmek için yerel toplu taşıma araçlarını veya bisikleti kullanmaktadır.
 • Kağıtsız bir ofis konsepti izlenirken, öncelikle e-posta, haber bültenleri ve sosyal medya aracılığıyla dijital iletişim kanallarına önem verilmektedir. Gerekli basılı materyaller FSC sertifikalı veya geri dönüştürülmüş kağıttan üretilmektedir.
 • Elektronik faks, e-posta ve belge yönetimi (e-Copy yönetimi) ve çift taraflı baskı yoluyla kağıt çıktılarının azaltılması teşvik edilmektedir.
 • Tüm WeiberWirtschafts çalışanları enerji bilinciyle hareket eder: Kullanılmayan odalar ışıksız kalır, kullanılmayan bilgisayarlar kapatılır.
 • Yemek için bölgesel, mevsimlik ve organik ürünler kullanan catering şirketleri tercih edilmektedir.
 • Satın alımlarda kısa ulaşım yolları tercih edildiğinden, ağırlıklı olarak bölgesel tedarikçilerden hizmet almaya özen gösterilmektedir.
 • Ekolojik ve sosyal onay sertifikalarına önemle dikkat edilmektedir (örneğin Fair Trade/Adil Ticaret).
 • Fonksiyonel envanterin bağış yoluyla genişletilmesi yoluna gidilmektedir.

Sosyal Sürdürülebilirlik

 • Kooperatifin kayıtlı yasal şekli, katkıda bulunan sermayeye bakılmaksızın karar alma süreçlerine katılım haklarını garanti etmektedir.
 • Aynı binada bulunan kreşin kullanım hakkı mevcuttur.
 • Tüm çalışanlar için yıllık çalışma süresi hesapları hakkı. Çalışma zamanı hesabı cari hesap gibi çalışır: Emek değerlendirmesinde para yerine zaman yer almaktadır. Örneğin, çalışanlar fazla mesailerini tasarruf edebilir ve gerekirse meslektaşları ve amirleri ile anlaşarak biriken zamanlarını izin olarak kullanabilirler. Kırmızıya düşen ve zaman borcu biriktiren herkes saatlerini telafi etmek zorundadır.
 • Yarı zamanlı, esnek zamanlı ve iş paylaşımı modelleri uygulanmaktadır.
 • Geçici işçilere asgari ücretin çok üzerinde maaş ödenmektedir.
 • Komiteler, Kurumsal Yönetim Koduna (Corporate Governance Codex) bağlıdır.
 • Satın alımlarda sosyal yönlere önem verilmektedir.

WeiberWirtschaft Melek Yatırımcı Rolünde!

Kadınların işlettiği şirketlere finansman sağlamanın, erkeklerin işlettiği şirketlere finansman sağlamaktan daha zor olduğu vurgulanmaktadır. Buna etken olarak, pek çok önyargı yanında kadınların psikolojik yapısı ve üstlendikleri roller dezavantaj olarak sıralanmaktadır. Konuya ilişkin pozisyon belgesi olan Women and Money, WeiberWirtschaft merkezindeki start-up ofisindeki forumlarda veya 2018 Kadın Girişimleri Fonlamasının (kadınların kadın girişimlerini nasıl fonlayabileceği) tartışıldığı çeşitli etkinliklerde veya bir AB projesi çerçevesinde yürütülen Almanya’daki İtalyan Ticaret Odası (İTKAM) kadın girişimcileri ile birlikte sürdürülen çalışmalarda hep bu konuya değinilmiştir. Bütün bunlarla tüm taraflarda finansman olanakları hakkında farkındalık yaratmak, bilgi aktarmak, ilgili aktörlerle ağ oluşturmak ve daha geniş çaplı melek yatırımcı ortamını yaratmaya katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

WeiberWirtschaft 2021 yılında başlatılan ve kadın start-uplarına/girişimcilere “Melek Yatırımcılarla” daha fazla girişim sermayesi sağlamayı amaçlayan kampanyaya Nisan 2021 ayı itibarı ile katıldığını duyurmuştur.

Kooperatifin web sayfasından yapılan paylaşımla en son şu mesaj verilmektedir: Güncel “Kadın Girişimleri Melek Yılı” kampanyasına katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü amacımız sadece kendi çatımız altında ağlar kurmak değil, aynı zamanda kadınların kadınlar için finansman sağlayacağı model projeleri hayata geçirmektir. Sonuç olarak, ne de olsa, “kendin yapmak” gayesi bir kooperatifin DNA’sının bir parçasıdır! İlk kolektif melek finansmanı iş başında, yakında daha fazlasını bilgilerinize sunacağız!


[i] Kitle fonlaması (crowdfunding), çok sayıda bireyin küçük miktarda bağışlarına dayalı yeni nesil bir yatırım ve fonlama sistemidir. Bu sistemde bireyler internet üzerinden bağışlar yapar, küçük bir hisse satın alır ya da üretilecek ilk ürünler karşılığı ödeme yapar. Bakınız: wikipedia.org.

Not: Öne çıkan görsel, http://weiberwirtschaft.de/mitmachen/

Kategori(ler): Konuk Yazarlar Uygulama

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.